BİYO GÜBRE

İN VİTRO laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda, kültürlerde bitki ıslah yolu ile sömürme gücü artırılmış genotiplerin geliştirilmesi sonucunda, topraktaki bitki besinlerinden daha çok yararlanılması amaçlanmakta.Topraktaki bakterilerden daha çok yararlanmak adına “ Sıfır Toprak İşleme” tarımsal üretimde bir yöntem haline gelebilir. organizmalarının dünyası, yani edafon ( toprağın yakın yüzeyinde yaşayan tüm canlıların genel adı.), toprak florası ve
toprak faunasından oluşmaktadır. Bu grup içerisinde; mantarlar, bakteriler, algler ve aktinomisetler yer almaktadır. bakteriler toprak verimliliğinde önemli görevler üstlenir. Azot döngüsünde önemli bir yere sahiptir. Gerek simbiyoz oluşturan gerekse bağımsız yaşayan bakteriler atmosfer azotunu fikse ederek bitkiye yarayışlı hale dönüştürür. Organik maddelerin parçalanmasında büyük öneme sahiptirler. Aktinomisetler ayrışmada ve huminifikasyonda rol alır. Aktinomisetler odunsu bitkiler ile simbiyoz oluşturarak havanın serbest azotunu bağlar. Mikoriza fungusları toprak verimliliği açısından farklı bir yere sahiptirler. Algler ve bazı türleri atmosfer azotunu fikse etmektedirler.
Biyogübre uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenler.
Toprakların nemi,
Organik madde,
PH ,
Bu üç özellik mikroorganizma yaşamını etkileyen faktörler, bizim biyo gübreden faydalanmamızı direk etkiler.Seçileçek etkin mikroorganizmalar,birbirleri ile uyum içerisinde yaşayabilen, birbirleri üzerinde antagonistik etkiye sahip olmayan canlılar olmalı.
Biyo gübrenin içerikleri genelde, mayalar,foto sentetik bakteriler,laktik asit bakterileri,aktinomisetler gibi organizmalardan oluşturulmakta ve uygun bir organik taşıyıcıya aktarılarak biyolojik gübre haline getirilmektedirler.
Etkin mikroorganizmaların kullanıldığı alanlar.
.ürün artıklarının geri dönüşümü
.pestisitlerin biyo kontrolü
.koruyucu çiftçilik uygulamaları
.organik ıslah uygulamaları
.ürün rotasyonu gibi tarımsal uygulamalarda kullanılmaktadır.
Biyolojik gübre olarak değerlendirilen bir diğer grup mikroorganizma ise Bitki gelişimini teşvik eden rizobakteri (PGPR)’ler kök çevresini ve/veya kök yüzeyini habitat edinen toprak bakterileridir. Çok geniş toprak bakterilerinden oluşmakta olup, o alanda yetişen bitkiler ile birlikte bulunurlar ve bitki gelişimini direk yada endirek
desteklerler. Bu tür bakterilerin biyolojik gübre olarak kullanımı ile, bitkilerin besin elementi alımı arttığı gibi toprağın mikroorganizma yarayışlılığı da arttırmaktadır. fosfat çözücü bakteriler (PSB veya PSM) Ayrıca bitkilerin patojenik mikroorganizmaları kontrol altına almasına yardımcı olmaktadırlar.Ayrıca bitki gelişiminin uyarılmasının mekanizması, minerallerin çözünürlülüğünü, fosfor gibi ve enzimlerin sentezini,atmosfer azotunun tespitini, siderofor üretimini, auxin, sitokinin, giberellin gibi fitohormonların üretimini,içerir.Uygulanan fosforlu gübrelerin yaklaşık % 75ten fazlasını toprakta bulunan Fe, Al ve Ca bileşikleri fikse etmektedir. Fosfor çözünürlüğünü artırma konusunda biyolojik gübreler içerisinde mikoriza (Mycorrhizae)önemli bir yer tutar.Aralarındaki simbiyotik ilişki, bitki fungusa karbonhidrat ve bazı besin maddelerini verir, fungus ise bitkiye (fosfor gibi) besin elementleri ve köklerin ulaşamadığı derinlerdeki su alınımını sağlar.
Biyolojik gübre olarak kullanılan “Fotosentez Bakterisi” veya “Fotosentetik Bakteri” ler.
Bağımsız yaşayan bakteriler, güneş ışınlarını ve toprak ısısını enerji kaynağı olarak kullanıp bitki kök salgılarından,
toprak organik maddesinden ve toprakta oluşan hidrojen sülfür (H2S) gibi gazlardan amino asitler ve
nükleik asitler üretirler.Fotosentez bakterileri, yararlı mikroorganizmalar için gelişme ortamı sağlarlar.

Hümik asit faydaları;
• Toprak mikrobiyolojik aktivitesini artırması
• Bitkilerin besin maddesi alımını, özellikle azot, fosfor ve kükürt alımını artırması
• Toprak strüktürünü iyileştirmesi
• Minerallerin çözünürlüğünü artırarak bitki besinlerinin açığa çıkmasını sağlaması
• Kök hücrelerini uyararak bitki besini alımını artırması
• Bitki besinleri ile organik yapı oluşturması (Kileyt)
• Toprak su tutma kapasitesini artırması
. azotlu ve fosforlu gübrelerin parçalanmasını sağlar
Fertigasyon ne demektir.
Kimyasal gübrelerin (bitki besinlerinin) sulama suyuna katılarak toprağauygulanması anlamına gelir.gübre etkinliğinin artırılmasında kullanılan önemli bir yöntemdir. Son yıllarda sulama ekipmanlarındaki gelişmeye paralel olarak büyük aşamalar kaydedilen fertigasyon konusunda özellikle mikro sulama sistemleri tercih edilmektedir. Damla sulama, mini
yağmurlama ve mikro-jet gibi az su tüketimine yönelik modern sulama sistemlerindeki gelişmeler
sonucunda kimyasalların sulama sistemleri ile uygulanması giderek artmaktadır.
Gübrelerin yıkanması, toprakta yavaş ve etkili hale nasıl getirilir.
• Gübrelerin çözünmeyi geciktirecek bir madde ile kaplanması veya muamele edilmesi,
• Gübrelerin çok iri granüller ( Süper Granül) halinde üretilmesi. Enyaygın kullanılan kükürt tür.