BİYOKÖMÜR(BİOCHAR) NEDİR.Biyochar, Aktif Karbon, Terra Preta,

(Biyochar, Aktif Karbon, Terra Preta), Biochar, biyokütlenin karbonizasyonundan elde edilen katı bir maddedir. Biochar toprak işlevlerini iyileştirmek ve doğal olarak sera gazı salınımına uğramış biyokütleden kaynaklanan emisyonları azaltmak amacıyla topraklara eklenebilir. Biochar ayrıca dikkate değer bir karbon izole etme değerine sahiptir Sürdürülebilir biochar, küresel ısınmaya karşı savaşmak için güçlü bir araçtır.karbonu sımsıkılaştırarak küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olabilir. Ayrıca azot oksit emisyonlarını azaltabilir.Topraklarda yüzlerce ile binlerce yıl boyunca karbon tutabiliyor.Üretilir iken oksijensiz ortamda yakılarak oluşturulmaktadır.Besin maddelerinin ve zirai kimyasalların toprakta tutulma oranını arttırarak su kalitesini ve miktarını geliştirir. Odun kömüründeki karbon bileşikleri, çözünebilir bitki besin maddeleri ile gevşek kimyasal bağlar oluşturarak yağmur ve sulama ile kolayca yıkanmazlar. Yoksul topraklara tek başına eklenen biochar bitkilere iyi fayda sağladığı görülmezken,kompost ve organik gübrelerle birlikte kullanıldığında, topraktaki besin maddelerini tutmaya yardımcı olurken, bitki büyümesini önemli ölçüde artırabilir.Daha fazla besin maddesinin, yıkanarak yeraltı suyuna sızıp kirliliğe neden olmak yerine toprakta kalmasını sağlar.Biochar ince taneli, yüksek oranda gözenekli bir odun kömürüdür. Amazon’daki  (terra preta) biochar açısından zengin koyu toprakların yoğun bir şekilde incelenmesi, biochar’ın toprak zenginleştirici olarak eşsiz özelliklerinin daha geniş bir şekilde takdir edilmesine yol açmıştır.Biochar, organik olarak zenginleştirilmiş topraktaki güç artışında hem organik madde hem de mikroorganizmaların artışında olumlu görülmektedir.
Bazı bilim insanlarına göre biochar toprak mikrobik aktivitesini uyarabilme yeteneğine sahip olduğu için toprağa eklenmesi, toprakta doğal olarak bulunan PAH’ın bozunumunu güçlü bir şekilde etkileyebilir.. Biochar’un emme kabiliyeti, PAH’ın biochar yüzeylere çekilmesi muhtemelen topraklardan PAH sızıntı oranını sınırlayacağı için, yer altı suyu kalitesinin perspektifinden yararlı olabileceği düşünülmektedir.
PAH nedir;açılımı Polisiklik aromatik hidrokarbonlar; ORGANİK KARBONLARIN OKSİJEN ORANI DÜŞÜK YADA OLMADIĞI BİR ORTAMDA TAM YANMADAN KARARTILMASINDA yan ürün olarak ortaya çıkar.PAH lar yanmayla oluşan yağ, kömür ve katran birikintilerinde bulunur.Bu bileşikler Biochar oluşumunda çok gözenekli biocharlara sımsıkı yapışmaktadır.Bu yüzden bazı bilim insanları tarafındanda,Toprağa biochar uygulaması insan sağlığı açısından zararlı olduğu düşünülmektedir.Hala tartışma ve araştırılma konusudur.Bu yanmayla ortaya çıkan KANSAROJEN olan PAH lar şunlardır.
Antrasen (An)             Krisen (Chr)
Asenaftelen (Anp)     Benzo[a]piren (BaP)
Asenaften (Ane)        Benzo[a]antrasen (BaA)
Naftalin (Np)             Benzo[b]floranten (BbF)
Fenantren (Phe)       Benzo[k]floranten (BkF)
Floren (Flr)                Benzo[g,h,i]perilen (BghiPy)’dir.
Floranten (Flu)         Dibenzo[a,h]antrasen (DahA)
Piren (Py)                  İndeno[1,2,3-cd]piren(IcdP)
Biochar’ın toprak mikrobik topluluklarının yapısı üzerindeki etkilerini ortaya koyan mekanizmaları tam olarak anlamak için daha fazla araştırmanın yapılması gerektiği açıktır.
Biochardan daha sağlıklı yararlanmak için yakma üzerine araştırmalar devam etmektedir. Yakın zamanda geliştirilmiş bir reaksiyon ortamı olarak CO 2’yi kullanan bir piroliz işlemi , biyokömürdeki PAH ve VOC'( VOC nedir;Uçucu organik bileşenler; ortam (dış ortam) havasındaki fotokimyasal reaksiyonlara katkıda bulunan karbon içeren bileşenleri işaret eder.)içeriğini kontrol etmek için potansiyel bir seçenek sağlamıştır. Birçok çalışma deneysel olarak CO 2 kahverengileştirilmiş termal parçalanma ve yoğunlaştırılabilir pirolitik yağda önemli bir düşüşe yol açmış PAH oluşumunu ciddi oranda engellemiştir.
Biochar ilavesinin PAH ve VOC’nin uzun süreli kalıcılığı veya biyoyararlanımı üzerindeki etkileri hakkında nispeten az şey bilinmektedir.
Biyolojik olarak değiştirilmiş topraklarda yetiştirilen bitkilerde PAH’ın biyolojik olarak birikimi, daha fazla araştırmayı gerektirir.
Sonuç olarak, çeşitli imalat yöntemleri ve çeşitli hammadde materyalleri ile üretilen biyokömürlerde üretilen biyolojik kökenlerde bulunan PAH’ların ve VOC’lerin bileşimlerinin, toprak biyolojisi ile olan etkileşimleri ve toprak öncesi ve yaşlanmanın biyokömürün etkisi ile birlikte tavsiye edilmeden önce iyice belirlenmesi gerekmektedir. Gelecekteki çalışmalar, biyokömür ile ilişkili PAH’lar ve VOC’ler için ve çoklu toprak ve iklim koşulları altında toprağın rolü de dahil olmak üzere tutma ya da bırakma mekanizmalarının daha çok araştırılması gerekmektedir.